tdd4

ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำอธิบาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบริษัท (เรียกว่า “Thesis DD”) ให้บริการที่ปรึกษาการเขียนเชิงวิชาการใด ๆ ก็ตาม (เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการ”) จะไม่ให้อำนาจและความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการ (เรียกว่า “ลูกค้า”) คัดลอกหรือทำซ้ำเนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดหรือเนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใดก็ตามในเชิงพาณิชย์ หากลูกค้าตกลงใช้บริการจาก Thesis DD หมายความว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและเต็มใจเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว มีนโยบายมุ่งเน้นคุณภาพของเนื้อหา หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวควรงดใช้บริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย  Thesis DD

การบริการ

การให้บริการที่ปรึกษาจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับ Thesis DD สนับสนุนในการเขียนผลิตภัณฑ์และบริการเชิงวิชาการใด ๆ โดยที่ปรึกษาอิสระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับ Thesis DD

การแก้ไข

การแก้ไขและการพิสูจน์อักษรที่ให้บริการแก่ลูกค้าจะได้รับการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับ Thesis DD โดยเป็นการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสาร ด้านความถูกต้องของหลักภาษา ไวยากรณ์ การอ้างอิงและความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย

การสั่งผลิตภัณฑ์และบริการ

การสั่งผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ Thesis DD จะไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าทุกชนิดประเภท และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการไปเผยแพร่ หรือส่งผ่านต่อบุคคลที่สามในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อนแล้วเท่านั้น

การชำระค่าบริการ

Thesis DD รับชำระค่าบริการด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในประเทศไทย การเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินค่าบริการ ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านเนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นหลัก และจะเรียกเก็บค่าบริการเพื่อยืนยันคำสั่งผลิตภัณฑ์และบริการทันที ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำค่าบริการ 35% หรือเต็มจำนวนหลังสั่งผลิตภัณฑ์และบริการ โดยทางทีมผลิตภัณฑ์และบริการจะเริ่มดำเนินงานหลังวางชำระมัดจำค่าบริการแล้วเท่านั้น Thesis DD จะตรวจความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ภาษา ตลอดจนตรวจสอบการคัดลอกผลผลิตภัณฑ์และบริการ (Plagiarism check) หลังจากนั้น Thesis DD ส่งผลิตภัณฑ์และบริการฉบับเต็มให้ลูกค้าทันทีหลังเสร็จในวันกำหนดส่งผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งหากลูกค้าจะต้องชำระส่วนที่เหลือก่อน

การติดต่อสื่อสาร

ลูกค้าสามารถติดต่อกับ Thesis DD โดยโทรศัพท์, LINE และ Email เท่านั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน โดย Thesis DD การสั่งทำผลิตภัณฑ์และบริการ รับทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน หรือประเมินค่าบริการทางโทรศัพท์ การอธิบายรายละเอียดตามที่ได้รับทั้งหมดเพื่อดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายข้อมูลตามความเข้าใจหรือมุมมองของผู้รับสาร ดังนี้ลูกค้าต้องพิมพ์อธิบายคำสั่งทำผลิตภัณฑ์และบริการมาอย่างชัดเจน หรือให้รายละเอียดต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรจึงถือว่าเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานมากที่สุด

นโยบายด้านความคุ้มครองในการสั่งผลิตภัณฑ์และบริการ

  1. Thesis DD สามารถคืนเงินค่าบริการให้แก่ลูกค้า ในกรณีไม่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ทั้งสิ้นนี้เท่านั้น
  2. ในกรณีที่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่มีความล่าช้า หรือ มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าแล้ว แต่ผลิตภัณฑ์และบริการไม่ครบถ้วน ตามใบเสนอราคา Thesis DD จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว
  3. การพิจารณาคืนเงินค่าบริการ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินค่าบริการทำผลิตภัณฑ์และบริการ
  4. Thesis DD ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการ ในกรณีเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือตัวแปร
  5. Thesis DD ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการ หากพบว่าในวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าไม่ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์และบริการจากความประมาท หรือจากความบกพร่องบางประการ เช่น การได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ หรือ ไร้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบที่เกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  6. Thesis DD ขอสงวนสิทธิในการใช้แหล่งข้อมูลใดๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้ เว้นแต่ได้ชี้ให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลที่ระบุในคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน หากนักเขียนไม่สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานแบบเฉพาะเจาะจง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนเสนอราคา ซึ่งหากลูกค้าไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้ อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการดำเนินงาน

การอ้างอิง

ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการดำเนินการหรือแก้ไขโดย Thesis DD มาจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย ทั้งแบบฟรี และแบบที่ต้องชำระค่าบริการแหล่งอ้างอิงเหล่านี้จะสอดคล้องกับกฎของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบการเพิ่มเติมใดๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้าเอง

คำสงวนสิทธิ์

ในผลิตภัณฑ์และบริการให้คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ แก่ Thesis DD และได้ชำระค่าบริการดำเนินงานให้แก่ Thesis DD แล้ว ลูกค้าเห็นชอบด้วยอย่างเต็มที่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้

  1. ลูกค้ายอมรับว่าผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย Thesis DD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้สำหรับการวิจัยของแต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือการศึกษา ผลิตภัณฑ์และบริการเขียนที่เขียนขึ้นโดยทีมผลิตภัณฑ์และบริการ Thesis DD เป็นเพียงแหล่งอ้างอิงสำหรับลูกค้าที่สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการวิจัยในอนาคต และ Thesis DD สามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการเขียนของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการเขียนชนิดต่างๆ ที่เขียนขึ้นโดยทีมผลิตภัณฑ์และบริการ Thesis DD ไม่ได้มีไว้ใช้สำหรับทดแทนผลิตภัณฑ์และบริการจริงที่ใช้ส่งอาจารย์ Thesis DD ไม่สนับสนุนการขโมยความคิดใดๆ และไม่มีส่วนร่วมในการขโมยความคิดใดๆ
  2. Thesis DD จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ลูกค้าให้รายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ไม่ถูกต้องสามารถนำไปสู่ความยากในการสื่อสารเพื่อดำเนินคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ ในกรณีเช่นนี้นักเขียนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ
  3. Thesis DD ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแม้ลูกค้าจะชำระค่าบริการทำผลิตภัณฑ์และบริการแล้วก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์นี้ลูกค้าจะได้รับแจ้งทาง LINE หรือ ทางอีเมล์โดยเร็วและจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน และจะไม่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ในกรณีที่มีการคืนเงิน
  4. ทีมผลิตภัณฑ์และบริการ Thesis DD จะดำเนินงานตามข้อมูลคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าให้ไว้เท่านั้น หากผลิตภัณฑ์และบริการเขียนที่ได้ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้ นักเขียนจะทำการแก้ไขภายใน 7 วันหลังได้รับลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ให้รายละเอียดคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นตั้งแต่ต้น บริษัทจะดำเนินการแก้ไขโดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม

การรับประกันการคัดลอก

ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า Thesis DD จะดำเนินการตรวจสอบและค้นหาการคัดลอกผลงาน หากตรวจพบว่ามีการคัดลอกผลงาน Thesis DD จะดำเนินการแก้ไข ตามมาตรฐานการเขียน และความคล้ายคลึงกันในลำดับที่ถือได้ว่าเป็นการคัดลอกผลงาน และจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจการคัดลอกผลงาน ในกรณีที่พบว่างานมีการคัดลอกผลงานไม่เกิน 15% ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าการตัดสินใจของ Thesis DD เกี่ยวกับการคัดลอกผลงานเป็นที่สิ้นสุด

การประกันคำสั่งซื้อ

การสั่งทำงานใดๆ Thesis DD จะไม่รับประกันคะแนนที่จะได้รับจากงานที่สั่งซื้อ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูง ลูกค้าจะต้องส่งรายละเอียดงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยรายละเอียดงานดังกล่าว อาจครอบคลุมถึงลักษณะ และทัศนคติของอาจารย์ผู้สั่งงาน ทั้งนี้ งานใดๆ ที่ได้รับคำสั่งแก้ไข เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือจุดที่ต้องได้รับการแก้ไข ลูกค้าควรให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่องานที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการชี้จุดผิดพลาดด้วยลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความผิดพลาดในกระบวนแก้ไข

มาตรการรักษาความลับของข้อมูล

บริษัทที่ปรึกษา THESIS DD ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ ดังนั้น THESIS DD ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยอาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น Thesis DD ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เว็บไซต์หรือข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ว่าจะได้มีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ตาม Thesis DD อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เว็บไซต์หรือข้อมูล หรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Thesis DD ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ จะมีผลทันที

บริษัทฯ จะเก็บและรักษาข้อมูลของลูกค้าเท่าที่ลูกค้ายินยอม และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์และเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่จะได้รับการให้บริการที่ดีที่สุด โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงสุดของบริษัทฯ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะไม่มีการนำข้อไปใช้ทุกกรณี ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้น (SMS) หรืออีเมล์ เพื่อขอข้อมูลจากท่าน ดังนั้น หากท่านได้รับข้อความสั้น (SMS) หรืออีเมล์ในทำนองดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทันที

Tags: No tags

Comments are closed.