ภาพถ่ายหน้าจอ 2565-01-19 เวลา 11.51.33 PM

ขั้นตอนดำเนินงาน

เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา ผ่านขั้นตอนดำเนินงานโดยมืออาชีพ รับรองคุณภาพ

  • 1พูดคุยปัญหา
  • 2วางแผนร่าง
  • 3จัดทำโครงการ
  • 4ตรวจสอบ และแก้ไข

บริการของเรา มีครบ
จบในที่เดียว

Thesis DD จึงเป็นเว็บอันดับ 1 ที่รวบรวมทีมงานคุณภาพระดับปริญญาเอกมีขอบเขตที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา บริการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, กรรมการ, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก, ผู้เชี่ยวชาญระดับ ป.เอก ​สำหรับนักศึกษาปริญาเอก สามารถขอแต่งตั้งที่ปรึกษากับมหาวิทยาลัยได้ทันที ถึงแม้การให้บริการเว็บรับทำวิจัยทุกร้านจะคล้ายกัน เช่น บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำบทความ รับแปลภาษา รับทำแผนธุรกิจ รับวิเคราะห์spss รับทำ spss รับทำ Amos Lisrel Smart PLS Eviews ฯลฯ และไม่มีเว็บรับทำวิจัยใดเลยให้บริการตรวจ IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ยกเว้น Thesis DD เว็บเดียวเท่านั้นที่ให้บริการดังกล่าวข้างต้นได้เพราะทีมงานที่เรามีคือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งการนำความรู้ที่ผ่านการตกผลึกมาประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาหลากหลายมิติของอาจารย์ระดับปริญญาเอกแต่ละท่านในการให้บริการครอบคลุมการวิจัยทุกรูปแบบ "ครบวงจร"

วิจัย

รับปรึกษา ทำวิจัย ทำการค้นคว้าอิสระ ทำสารนิพนธ์ ทำภาคนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์

แปลภาษา

แปลภาษาอังกฤษ

แปลภาษาจีน

แปลภาษาไทย

เครื่องมือวิจัย

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ออกแบบการทดลอง แผนการเรียนรู้ ข้อมูลดัชนี SET อื่นๆ

วิเคราะห์ข้อมูล

SPSS AMOS LISREL EVIEWS MINITAB GRETL SMART PLS EXCEL SOLVER CFA SEM สถิติขั้นสูงอื่น ๆ ทุกโปรแกรม

วิทยฐานะ

ครู

ผู้บริหารสถาบัน

ตำแหน่งวิชาการ

แผนธุรกิจ/บทความ

ทุกอุตสาหกรรม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

     THESIS DD คือผู้ให้บริการที่ปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ครบวงจร สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาทำวิจัยและต้องการใช้บริการทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ที่มีความเชียวชาญ มีความรู้ และมีศักยภาพระดับปริญาเอกในสาขาวิชาที่ต้องการ รวมถึงมีความซื่อสัตย์ ตรงเวลา ช่วยแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำด้านวิชาการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าค่ายพุทธธรรม การตีพิมพ์บทความ การเตรียมตัวสอบ เป็นต้น ซึ่งทุกขั้นตอนจะแนะนำรายละเอียดที่เว็บรับทำวิจัยอื่นไม่มีเหมือนเราอย่างแน่นอน
      การทำวิทยานิพนธ์ คือกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เป็นการค้นคว้าหาความรู้ใหม่อย่างมีระบบ ระเบียบ และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน โดยกำหนดขอบเขตเพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้มีเหตุ มีผลเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่มีระบบแบบแผนเชื่อถือได้ และเหมาะสมกับการวิจัยในแต่ละบริบท โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเรื่องนั้น ๆ มีการจดบันทึกผลการวิเคราะห์ และสรุปผลเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีขึ้น เพื่อนำไปอธิบายผลการศึกษาต่อไป
     R : Recruitment and Relationship  คือการฝึกให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้มีความรู้ ปฏิบัติงานร่วมกันติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
     E : Education and Efficiency  คือผู้ทำวิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้ สมรรถภาพ และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงในการวิจัย
     S : Sciences and Stimulation  คือการพิสูจน์เพื่อค้นคว้าหาความจริง ซึ่งผู้ทำวิจัยจะต้องมีพลัง และจินตนาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความริเริ่ม มุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปอย่างมีระบบ กระตือรือร้นที่จะวิจัยต่อไป
     E : Evaluation and Environment  คือการประเมินผลงานวิจัยว่ามีประโยชน์สมควรจะทำ ต่อไปหรือไม่ และต้องรู้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวิจัย
     A : Aim and Attitude  คือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอนและมีเจตคติที่ดีต่อผลของการวิจัย
     R : Result คือการยอมรับผลของการวิจัยนั้น เพราะเป็นผลที่ได้มาจากการค้นคว้าอย่างระบบและเชื่อถือได้
     C : Curiosity  ผู้วิจัยจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจเอาใจใส่งานวิจัยอยู่เสมอ แม้ว่าความอยากรู้นั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม
     H : Horizon  คือการนำผลการวิจัยเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลอันดีงามก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคม และประเทศชาติ